ZONA PROIZVODNE (ZANATSKE) NAMJENE – I2 ZONA BAROTUL

Otok Pašman – općina Pašman (Barotul)


Kontakt Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Općina Pašman, Obala tamarisa 6, 23262 Pašman
023/260-260, opcina.pasman@zd.t-com.hr

Katastarska općina

Pašman

Broj katastarske čestice

3052 i ost.

Status

• Djelomično izgrađeno
• Izgrađeno
Neizgrađeno

Površina zone (ha)a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

a) –
b) –

Slobodno za prodaju (ha)

Nije određeno

Izgrađena površina zone

Nije izgrađeno

Dopušteni koeficijent izgradnje

0,1

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

0,4

Dopuštena visina gradnje (m)

4,0 m

Cijena zemljišta (kn/m²)

Nije određeno

Struktura vlasništva a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

a) Općina Pašman – u izmjeri
b) RH – u izmjeri
c) Privatno – u izmjeri

Prostorni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Službeni glasnik Zadarske županije“ 16/07
„Službeni glasnik Općine Pašman“ 14/11, 5/12, 4/15, 5/15, 2/16, 1/20 i 2/20

Urbanistički planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Propisan - nije donesen

Detaljni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

nema

Način ulaska u posjed zemljišta

• Kupnja
• Pravo građenja
• Najam
Nije određeno

Komunalni doprinos

• Iznos - 138,00 kn/m³
• Popust - nema
• Mogućnost oslobađanja od plaćanja - nema

Komunalna naknada

• Iznos 3,60 kn/m² (godišnje) uvećan za koef. namjene iz čl. 10. Odluke o kom. nakn. („Službeni glasnik Općine Pašman“ 6/18)
• Popust - nema
• Mogućnost oslobađanja od plaćanja - nema

Vodni doprinos

Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html

Naknada za uređenje voda

Pogledati tablicu
https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Predviđene djelatnosti(Proizvodne, zanatske, trgovačke, ugostiteljske, uslužne, istraživački centri, tehnološki parkovi, turizam T1, T2, T3)

Proizvodna namjena, pretežito zanatska I 2 zona

Postojeće djelatnosti u zoni

nema

Postojeće tvrtke u zoni

nema

Broj poduzetnika u zoni

nema

Broj zaposlenih u zoni

nema

Komunalna opremljenost područja

• vodovod - nema
• odvodnja - nema
• električna energija - nema
• plin - nema
• telekomunikacije - nema

Prometna povezanost

cestovni promet
• željeznički promet
• pomorski promet

Kategorija cestovne veze

• državna cesta
• županijska cesta
• lokalna cesta
nerazvrstana cesta

Strateški položaj(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Pašman (Barotul) uz državnu cestu D110

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije (građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU