PZ VELJANE

Grad Benkovac


Kontakt Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Kristina Klapan, tel. 023/684-880 klapan@benkovac.hr
Šetalište kneza Branimira 12, Benkovac

Katastarska općina

k.o. Biljane Donje

Broj katastarske čestice

*u nastavku navedene čestice

Status

• Djelomično izgrađeno
• Izgrađeno
Neizgrađeno

Površina zone (ha)a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

a) 35,71 ha
b) 26,85 ha

Slobodno za prodaju (ha)

22,42 ha

Izgrađena površina zone

/

Dopušteni koeficijent izgradnje

0,4

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

1,00

Dopuštena visina gradnje (m)

P + 1

Cijena zemljišta (kn/m²)

Nije određena

Struktura vlasništva a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

a) Grad (31,28 ha) 87 %
b) Privatno (4,43 ha) 13 %

Prostorni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Prostorni plan uređenja Grada Benkovca (Službeni glasnik Zadarske županije broj 1/2003, Službeni glasnik Grada Benkovca broj 2/2008, 4/2012, 2/2013, 5/2013, 6/2013, 2/2016, 4/2017, 5/2017, 7/2019)

Urbanistički planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Nije propisan

Detaljni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Detaljni plan uređenja Poslovno-industrijske zone Veljani (Službeni glasnik Grada Benkovca, broj 4/2005, 2/2006, 5/2016, 1/2017)

Način ulaska u posjed zemljišta

Kupnja
• Pravo građenja
• Najam

Komunalni doprinos

• Iznos: 10 kn/m³
• Popust – za izgradnju poslovne građevine u iznosu 50 % utvrđene cijene utvrđenog komunalnog doprinosa, a najviše 200.000,00 kn
- - Smanjuje se iznos komunalnog doprinosa za 50 % investitorima poslovnih građevina koji dograđuju postojeće građevine u svrhu proširenja poslovanja
- - Obveznik komunalnog doprinosa ima pravo da mu se troškovi njegova ulaganja u izgradnju komunalne, odnosno druge infrastrukture u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje priznaju u iznos komunalnog doprinosa na osnovi suglasnosti Gradonačelnika i uz uvjete koji su utvrđeni ugovorom između obveznika komunalnog doprinosa i Grada Benkovca
• Mogućnost obročnog plaćanja: DA ukoliko komunalni doprinos iznosi 10.000,00 kn i više, obveznik ga može platiti obročno do 10 mjesečnih obroka od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu
Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik 12/2019)

Komunalna naknada

• Iznos – cijena se obračunava s pomoću umnoška neto korisne površine, vrijednosti boda komunalne naknade, koeficijenta zone i koeficijenta namjene
• Mogućnost oslobađanja od plaćanja: Olakšice koje investitori ostvaruju ulaganjem su mogućnost djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade i to za nekretnine u poslovnim zonama gdje zapošljavaju minimalno 10 djelatnika te za svakih sljedećih 10 djelatnika po 1 godinu, sveukupno najduže na 5 godina, koje ne moraju biti uzastopne.
Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik 6/2018, 1/2020)

Vodni doprinos

Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html

Naknada za uređenje voda

Cijena se obračunava temeljem Uredbe o visini naknade za uređenje voda (Narodne novine, broj 82/2010, 108/2013)
https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Predviđene djelatnosti(Proizvodne, zanatske, trgovačke, ugostiteljske, uslužne, istraživački centri, tehnološki parkovi, turizam T1, T2, T3)

Područje poslovno-industrijske zone predviđeno je kao građevinsko područje mješovite namjene (izgradnja i razvoj industrijskih, proizvodnih i prerađivačkih pogona, zanatskih i servisnih djelatnosti, skladišnih prostora te ostalih djelatnosti)

Postojeće djelatnosti u zoni

Proizvodnja asfaltne mase za izgradnju kolničkog zastora, obrada kamena

Postojeće tvrtke u zoni

Ceste Zadarske županije, Rudarski obrt i pripremni
radovi na gradilištu "Kamen"

Broj poduzetnika u zoni

2

Broj zaposlenih u zoni

Komunalna opremljenost područja

• vodovod
• odvodnja
• električna energija
• plin
• telekomunikacije

Prometna povezanost

cestovni promet
• željeznički promet
• pomorski promet

Kategorija cestovne veze

državna cesta
županijska cesta
• lokalna cesta
• nerazvrstana cesta

Strateški položaj(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Područje zone smješteno je na području Grada Benkovca, sjeverno od trase državne ceste D502 (Zadar – Smilčić). Državna cesta D502 na koju se zona veže, povezuje grad Zadar s čvorom Zemunik gornji na autocesti Zagreb – Split – Dubrovnik, lociran zapadno od ove zone.
S obzirom na prethodno izneseno, trase prometnica, stanje izgrađenosti, funkcionalnost i povezanost prometne mreže te blizina gospodarskog središta grada Zadra, predmetna zona ima izuzetno povoljan prometni položaj, što upućuje na značajni gospodarski potencijal.
Blizina morske luke Gaženica - Zadar
Udaljenost od Zadra 15 km

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije (građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE

KATASTARSKA ČESTICA

1099/52, Biljane Donje
1099/53, Biljane Donje
1099/54, Biljane Donje
1099/55, Biljane Donje
1099/56, Biljane Donje
1099/57, Biljane Donje
1099/58, Biljane Donje
1099/59, Biljane Donje
1099/60, Biljane Donje
1099/61, Biljane Donje
1099/62, Biljane Donje
1099/63, Biljane Donje
1099/64, Biljane Donje
1099/65, Biljane Donje
1099/66, Biljane Donje
1099/67, Biljane Donje
1099/68, Biljane Donje
1099/69, Biljane Donje
1099/70, Biljane Donje
1099/71, Biljane Donje
1099/72, Biljane Donje
1099/73, Biljane Donje
1099/74, Biljane Donje
1099/75, Biljane Donje
1099/76, Biljane Donje
1099/77, Biljane Donje
1099/78, Biljane Donje
1099/79, Biljane Donje
1099/80, Biljane Donje
1099/81, Biljane Donje
1099/82, Biljane Donje
1099/83, Biljane Donje
1099/84, Biljane Donje
1099/85, Biljane Donje
1099/86, Biljane Donje
1099/87, Biljane Donje
1099/88, Biljane Donje
1099/89, Biljane Donje
1099/90, Biljane Donje
1099/91, Biljane Donje
1099/92, Biljane Donje
1099/93, Biljane Donje
1099/94, Biljane Donje

PREUZMITE CIJELU TABLICU