PZ ŠOPOT

Grad Benkovac


Kontakt Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Kristina Klapan, tel. 023/684-880, klapan@benkovac.hr
Šetalište kneza Branimira 12, Benkovac

Katastarska općina

k.o. Šopot

Broj katastarske čestice

*u nastavku navedene čestice

Status

Djelomično izgrađeno
• Izgrađeno
• Neizgrađeno

Površina zone (ha)a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

a) 62,79 ha
b) 56,82 ha

Slobodno za prodaju (ha)

Nema slobodnih parcela za prodaju.

Izgrađena površina zone

/

Dopušteni koeficijent izgradnje

0,50

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

1,00

Dopuštena visina gradnje (m)

Do 10 m

Cijena zemljišta (kn/m²)

Nije određena

Struktura vlasništva a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

a) Grad (8,79 ha) 15 %
b) Privatno (53,95 ha) 85 %

Prostorni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Prostorni plan uređenja Grada Benkovca (Službeni glasnik Zadarske županije broj 1/2003, Službeni glasnik Grada Benkovca broj 2/2008, 4/2012, 2/2013, 5/2013, 6/2013, 2/2016, 4/2017, 5/2017, 7/2019)

Urbanistički planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Nije propisan

Detaljni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Detaljni plan uređenja Poslovno-industrijske zone Šopot (Službeni glasnik Grada Benkovca, broj 4/2005, 3/2009, 6/2013)

Način ulaska u posjed zemljišta

Kupnja
• Pravo građenja
• Najam

Komunalni doprinos

• Iznos: 10 kn/m³
• Popust – za izgradnju poslovne građevine u iznosu 50 % utvrđene cijene utvrđenog komunalnog doprinosa, a najviše 200.000,00 kn
- - Smanjuje se iznos komunalnog doprinosa za 50 % investitorima poslovnih građevina koji dograđuju postojeće građevine u svrhu proširenja poslovanja
- - Obveznik komunalnog doprinosa ima pravo da mu se troškovi njegova ulaganja u izgradnju komunalne, odnosno druge infrastrukture u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje priznaju u iznos komunalnog doprinosa na osnovi suglasnosti Gradonačelnika i uz uvjete koji su utvrđeni ugovorom između obveznika komunalnog doprinosa i Grada Benkovca
• Mogućnost obročnog plaćanja: DA ukoliko komunalni doprinos iznosi 10.000,00 kn i više, obveznik ga može platiti obročno do 10 mjesečnih obroka od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu
Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik 12/2019)

Komunalna naknada

• Iznos – cijena se obračunava s pomoću umnoška neto korisne površine, vrijednosti boda komunalne naknade, koeficijenta zone i koeficijenta namjene
• Mogućnost oslobađanja od plaćanja: Olakšice koje investitori ostvaruju ulaganjem su mogućnost djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade i to za nekretnine u poslovnim zonama gdje zapošljavaju minimalno 10 djelatnika, te za svakih sljedećih 10 djelatnika po 1 godinu, sveukupno najduže na 5 godina, koje ne moraju biti uzastopne.
Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik 6/2018, 1/2020)

Vodni doprinos

Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html

Naknada za uređenje voda

Cijena se obračunava temeljem Uredbe o visini naknade za uređenje voda (Narodne novine, broj 82/2010, 108/2013)
https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Predviđene djelatnosti(Proizvodne, zanatske, trgovačke, ugostiteljske, uslužne, istraživački centri, tehnološki parkovi, turizam T1, T2, T3)

PZ Šopot predviđena je kao građevinsko područje mješovite namjene
- II. etapa planirana je kao atraktivni sadržaji i logistika zone (trgovine, veletrgovine, logistički centri, skladišta, hladnjače, energana na biomasu i sl.)

Postojeće djelatnosti u zoni

Prerada i konzerviranje ribe, zbrinjavanje neopasnog otpada, proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora, prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu

Postojeće tvrtke u zoni

Odlagalište sirovina d.o.o., Lugplast d.o.o., Marinus d.o.o., Zagrebprokrom d.o.o., Kamen Benkovac d.o.o., Mediteran kamen d.o.o., Hotel Asseria d.o.o., Montmetal d.o.o., Huber d.o.o., Žuvela d.o.o., Benković d.o.o., B.P. Grupa d.o.o., Ribarska zadruga Omega 3, Tehno društvo s ograničenom odgovornošću, Biomass to energy Benkovac d.o.o., Bbe technologies d.o.o., Peleti Županja d.o.o., Finesa Cordis d.o.o., UO Amadeus, Barny d.o.o.

Broj poduzetnika u zoni

Broj aktivnih poduzetnika u zoni - 5

Broj zaposlenih u zoni

Trenutno zaposleno 128 djelatnika

Komunalna opremljenost područja

vodovod
odvodnja
električna energija
• plin
telekomunikacije

Prometna povezanost

cestovni promet
• željeznički promet
• pomorski promet

Kategorija cestovne veze

državna cesta
županijska cesta
lokalna cesta te cesta unutar zone
• nerazvrstana cesta

Strateški položaj(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Poslovna zona Šopot smještena je na
području grada Benkovca, sjeverno od trase
autoceste A1, uz čvorište «Benkovac».
Zona ima u prometnom smislu povoljan položaj.
Postojeće javne ceste:
- na sjeverozapadnom dijelu izvan obuhvata na državnu cestu D27 (Gračac – Obrovac – Benkovac – Stankovci)
- na jugoistočnom dijelu izvan obuhvata na županijsku cestu Ž6064 (Šopot – Miranje – Vrana – Pakoštane)

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije (građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE

* KATASTARSKA ČESTICA

1248/338, Šopot
1248/354, Šopot
1248/346, Šopot
1248/340, Šopot
1248/351, Šopot
1248/359, Šopot
1248/352, Šopot
1248/345, Šopot
1248/333, Šopot
1248/350, Šopot
1248/339, Šopot
1248/358, Šopot
1248/343, Šopot
1248/337, Šopot
1248/355, Šopot
1248/344, Šopot
1248/348, Šopot
1248/334, Šopot
1248/397, Šopot
1248/398, Šopot
1248/399, Šopot
1248/400, Šopot
1248/401, Šopot
1248/402, Šopot
1248/403, Šopot
1248/404, Šopot
1248/405, Šopot
1248/406, Šopot
1248/407, Šopot
1248/408, Šopot
1248/409, Šopot
1248/410, Šopot
1248/411, Šopot
1248/413, Šopot
1248/414, Šopot
1248/418, Šopot
1248/420, Šopot
1248/391, Šopot
1248/392, Šopot
1248/393, Šopot
1248/394, Šopot
1248/395, Šopot
1248/396, Šopot
1248/415, Šopot
1248/421, Šopot
1248/422, Šopot
1248/423, Šopot
1248/424, Šopot
1248/425, Šopot
1248/349, Šopot
1248/347, Šopot
1248/332, Šopot
1248/336, Šopot
1248/342, Šopot
1248/357, Šopot
1248/360, Šopot
1248/383, Šopot
1248/384, Šopot
1248/385, Šopot
1248/412, Šopot

PREUZMITE CIJELU TABLICU