PZ BENKOVAČKO SELO

Grad Benkovac


Kontakt Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Kristina Klapan, tel. 023/684-880, klapan@benkovac.hr
Šetalište kneza Branimira 12, Benkovac

Katastarska općina

k.o. Benkovac, k.o. Buković

Broj katastarske čestice

Pogledati u nastavku

Status

• Djelomično izgrađeno
• Izgrađeno
Neizgrađeno

Površina zone (ha)a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

a) 33,45 ha
b) 26,01 ha

Slobodno za prodaju (ha)

/

Izgrađena površina zone

/

Dopušteni koeficijent izgradnje

0,05 - 0,4 ovisno o mikrolokaciji

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

0,08 - 0,4 ovisno o mikrolokaciji

Dopuštena visina gradnje (m)

Do 10 m

Cijena zemljišta (kn/m²)

Nije određena

Struktura vlasništva a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

a) 2,54 ha (7,6 %)
b) 25,54 ha (76,35 %)
c) 4,98 ha (14,8 %)

Prostorni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Prostorni plan uređenja Grada Benkovca (Službeni glasnik Zadarske županije broj 1/2003, Službeni glasnik Grada Benkovca, broj 2/2008, 4/2012, 2/2013, 5/2013, 6/2013, 2/2016, 4/2017, 5/2017, 7/2019)

Urbanistički planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Nije propisan

Detaljni planGlasnik br./Nije propisan/U izradi

Detaljni plan uređenja Poslovno-industrijske zone BENKOVAČKO SELO (Službeni glasnik Grada Benkovca, broj 7/2007, 5/2013, 1/2020, 3/2020)

Način ulaska u posjed zemljišta

• Kupnja
• Pravo građenja
• Najam
Nije određeno

Komunalni doprinos

• Iznos: 10 kn/m³
• Popust – za izgradnju poslovne građevine u iznosu 50 % utvrđene cijene utvrđenog komunalnog doprinosa, a najviše 200.000,00 kn
- - Smanjuje se iznos komunalnog doprinosa za 50 % investitorima poslovnih građevina koji dograđuju postojeće građevine u svrhu proširenja poslovanja
- - Obveznik komunalnog doprinosa ima pravo da mu se troškovi njegova ulaganja u izgradnju komunalne, odnosno druge infrastrukture u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje priznaju u iznos komunalnog doprinosa na osnovi suglasnosti Gradonačelnika i uz uvjete koji su utvrđeni ugovorom između obveznika komunalnog doprinosa i Grada Benkovca
• Mogućnost obročnog plaćanja: DA ukoliko komunalni doprinos iznosi 10.000,00 kn i više, obveznik ga može platiti obročno do 10 mjesečnih obroka od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu
Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik 12/2019)

Komunalna naknada

• Iznos – cijena se obračunava s pomoću umnoška neto korisne površine, vrijednosti boda komunalne naknade, koeficijenta zone i koeficijenta namjene
• Mogućnost oslobađanja od plaćanja: Olakšice koje investitori ostvaruju ulaganjem su mogućnost djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade i to za nekretnine u poslovnim zonama gdje zapošljavaju minimalno 10 djelatnika, te za svakih sljedećih 10 djelatnika po 1 godinu, sveukupno najduže na 5 godina, koje ne moraju biti uzastopne.
Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik 6/2018, 1/2020)

Vodni doprinos

Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html

Naknada za uređenje voda

Cijena se obračunava temeljem Uredbe o visini naknade za uređenje voda (Narodne novine, broj 82/2010, 108/2013)
https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Predviđene djelatnosti(Proizvodne, zanatske, trgovačke, ugostiteljske, uslužne, istraživački centri, tehnološki parkovi, turizam T1, T2, T3)

Područje poslovno-industrijske zone predviđeno je za poslovne sadržaje proizvodnog tipa ili tipa manjih obrta (s naglaskom na tradicionalnu proizvodnju). Uz ove sadržaje se mogu realizirati i drugi poput uslužnih, trgovina i raznih komunalnih sadržaja.

Postojeće djelatnosti u zoni

/

Postojeće tvrtke u zoni

/

Broj poduzetnika u zoni

/

Broj zaposlenih u zoni

/

Komunalna opremljenost područja

• vodovod
• odvodnja
• električna energija
• plin
• telekomunikacije

Prometna povezanost

cestovni promet
• željeznički promet
• pomorski promet

Kategorija cestovne veze

državna cesta
županijska cesta
• lokalna cesta
• nerazvrstana cesta

Strateški položaj(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Zona ima izlaz na državnu cestu D27 (Benkovac – Obrovac – Gračac)

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije (građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE

k.o. Benkovac

673/314
673/315
673/316
673/317,
673/318,
673/319,
673/320,
673/321,
673/322,
673/323,
673/324,
673/325,
673/326
673/327,
673/328,
673/329,
673/330,
673/331,
673/332,
673/333,
673/334,
673/335,
673/336,
673/337,
673/338,
673/339,
673/340,
673/341,
673/342,
673/343,
673/344,
673/345,
673/346,
673/347,
673/348,
673/349,
673/350,
673/351,
673/448, nova 1022/62
673/468,
673/469,
673/478,
673/470,
673/473,
673/477,
673/472,
673/479,
673/445,
673/471,
673/475,
673/476,
673/483,
673/474,
673/467,
673/480,
673/481,
673/482,
673/483

k.o. Buković

201/78
201/79
201/81
201/82
201/83
201/84
201/85
201/86
201/87
201/37
201/38
201/39
201/40
201/41
201/53
201/54
201/55
201/56
201/57
201/58
201/59
201/60
201/61
201/62
201/72
201/73
201/74
201/75
201/76
201/88
201/89

PREUZMITE CIJELU TABLICU