Proizvodno-poslovna zona Posedarje-Slivnica

Općina Posedarje


Kontakt Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Ivica Klanac, tel. 023/266 180
ivica.klanac@opcina-posedarje.hr
Trg Martina Posedarskog 1, 23242 Posedarje

Katastarska općina

k.o. Posedarje i k.o. Slivnica

Broj katastarske čestice

k.č. 68

Status

Djelomično izgrađeno
• Izgrađeno
• Neizgrađeno

Površina zone (ha)a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

a) 38,21 ha
b) 25,36 ha

Slobodno za prodaju (ha)

18,71 ha

Izgrađena površina zone

1,82 ha

Dopušteni koeficijent izgradnje

0,4

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

0,8

Dopuštena visina gradnje (m)

11 m

Cijena zemljišta (EUR/m²)

a) južni dio zone 10 EUR/m²
b) sjeverni dio zone 20 EUR/m²

Struktura vlasništva a) Općina/Grad – ha ( %)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

a) 2,01 ha (83,77 %)
b) 0
c) 6,20 ha (16,23 %)
d) 0

Prostorni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Donesen 28. 2. 2019.

Objavljen u „Službenom glasniku Općine Posedarje“ broj 05/19 od 21. 3. 2019.

Urbanistički planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Donesen 18. 11. 2005.

Objavljen u „Službenom glasniku Općine Posedarje“ broj 04/05 od 1. 12. 2005.

Način ulaska u posjed zemljišta

Kupnja
• Pravo građenja
• Najam

Komunalni doprinos

• 5 kn/m³
• Mogućnost obročnog plaćanja: DA
(3 obroka)

Komunalna naknada

• 0,4 kn x koeficijent namjene djelatnosti x koeficijent zone (1,0)
• Mogućnost oslobađanja od plaćanja:
DA, uvjeti oslobađanja nalaze se u članku 10. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Općine Posedarje“ 08/01)

Vodni doprinos

Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html

Naknada za uređenje voda

Pogledati tablicu
https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Predviđene djelatnosti(Proizvodne, zanatske, trgovačke, ugostiteljske, uslužne, istraživački centri, tehnološki parkovi, turizam T1, T2, T3)

Planirana namjena zone je proizvodna i poslovna. To podrazumijeva izgradnju ekološko čistih proizvodnih pogona, servisa, skladišta, trgovina, veletrgovina (prodajnih i izložbenih salona) i poslovne sadržaje kao što su špedicije, agencije, banke, osiguravajuća društva uz prateće sadržaje u funkciji same zone: hotele, ugostiteljske i trgovačke sadržaje.

Postojeće djelatnosti u zoni

Proizvodnja i prijevoz betona i asfalta

Postojeće tvrtke u zoni

CESTA Varaždin d.d. (proizvodnja i prijevoz asfalta)
TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. (proizvodnja i prijevoz betona)

Broj poduzetnika u zoni

2 aktivna poduzetnika i 5 neaktivnih poduzetnika (vlasnika parcela)

Broj zaposlenih u zoni

14

Komunalna opremljenost područja

vodovod
odvodnja
električna energija
• plin
telekomunikacije

Prometna povezanost

cestovni promet
• željeznički promet
• pomorski promet

Kategorija cestovne veze

državna cesta
županijska cesta
• lokalna cesta
• nerazvrstana cesta

Strateški položaj(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Lokacija PPZ ''Posedarje-Slivnica'' ima izniman značaj i važnost promatrano u geoprometnom položaju unutar Hrvatske i u široj regiji. Posebne vrijednosti ove lokacije s makrolokacijskog gledišta očituju se u sljedećem:
• Europski i državni cestovni smjerovi omogućuju povezivanje Zone sa sjeverom i jugom Hrvatske
• Neposredna blizina autoceste A1 (300 metara)
• Područjem Zadarske županije prolazi tzv. ''Lička'' željeznička pruga kojom su preko Knina povezani najveći gradski centri Dalmacije (Split, Šibenik i Zadar) sa središnjom Hrvatskom. Od Zone do željezničkog kolodvora u Zadru udaljenost je 23 km
• Blizina Zadra, 78 135 stanovnika (20 km)
• Blizina centra Posedarja, 1376 stanovnika (1 km)
• Međunarodna zračna luka Zadar u Zemuniku udaljena je od Zone 20 km
• Udaljenost od Zone do luka u Zadru je 25 km.

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije (građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU