Proizvodno - poslovna zona Kolan

Općina Kolan


Kontakt Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Općina Kolan, tel. 023/698 006
info@kolan, projekti@kolan.hr
Trg kralja Tomislava 6, 23251 Kolan

Katastarska općina

Kolan

Broj katastarske čestice

dio 2966, 2967, dio 2963/1, dio 2968, dio 2969, 2970, 2972, 2979, dio 2980, dio, 2978, 1273/2, *50/4, dio 1273/37, 1273/36, 1273/35, 1273/62, 1273/1, *123, *50/5, dio 2974, 1230/2, 1230/1 i 2971.

Status

• Djelomično izgrađeno
• Izgrađeno
Neizgrađeno

Površina zone (ha)a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

a) 19,59 ha
b) 19,59 ha

Slobodno za prodaju (ha)

19,59 ha

Izgrađena površina zone

0 ha

Dopušteni koeficijent izgradnje

Max. 40 % (0,4), min. 10 % (0,1)

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

1,20

Dopuštena visina gradnje (m)

12 m (iznimno dio građevine do 25 m)

Cijena zemljišta (kn/m²)

>100 kn/m², ovisno o položaju i kvadraturi parcela

Struktura vlasništva a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

a) 0 %
b) 1 %
c) 99 %
d) 0 %

Prostorni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Prostorni plan uređenja Općine Kolan
(Službeni glasnik Zadarske županije broj 20/15, - pročišćeni tekst 2015.)

Urbanistički planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Propisan – potrebna izrada

Detaljni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Nije propisan

Način ulaska u posjed zemljišta

Kupnja
• Pravo građenja
Najam

Komunalni doprinos

• Iznos: dio zone 12 kn/m³, dio zone 104 kn/m³
• Popust: nema
• Mogućnost obročnog plaćanja: DA

Komunalna naknada

• Iznos:
a) 14,40 kn/m² godišnje (1,20 kn/m² mjesečno) – za građevine proizvodne namjene
b) 24,00 kn/m² godišnje (2,00 kn/m² mjesečno) – za građevine neproizvodne namjene (trgovačke, ugostiteljske, zanatske i dr.)
c) 1,44 kn/m² godišnje (0,12 kn/m² mjesečno) – za građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti
• Popust: nema
• Mogućnost oslobađanja od plaćanja: NE

Vodni doprinos

Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html

Naknada za uređenje voda

Naknada za uređenje voda, prema Uredbi, 0,30 kn/m² proizvodne, 1,05 kn/m² poslovne

Predviđene djelatnosti(Proizvodne, zanatske, trgovačke, ugostiteljske, uslužne istraživački centri, tehnološki parkovi, turizam T1, T2, T3)

Proizvodne građevine, namjene - I1, I2,
Poslovne građevine namjene - K1 (pretežito uslužne, ugostiteljske), K2 (pretežito trgovačke) i K3 (komunalno-servisne), zanatske i dr.

Postojeće djelatnosti u zoni

Nema

Postojeće tvrtke u zoni

Nema

Broj poduzetnika u zoni

Nema

Broj zaposlenih u zoni

Nema

Komunalna opremljenost područja

vodovod
• odvodnja
električna energija
• plin
• telekomunikacije

Prometna povezanost

cestovni promet
• željeznički promet
• pomorski promet

Kategorija cestovne veze

državna cesta
• županijska cesta
• lokalna cesta
• nerazvrstana cesta

Strateški položaj (Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Neposredno uz državnu cestu D106,
udaljenosti: Kolan 1 km,
Novalja 6 km,
Pag 17 km,
Zadar 70 km.

Fotografija

DA

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije (građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU