PRIMAT

Općina Polača


Kontakt Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Tomislav Prtenjača, tel. 023/662 001
opcina-polaca@zd.t-com.hr
Polača 231/A, 23423 Polača

Katastarska općina

k.o. Polača i k.o. Tinj

Broj katastarske čestice

k.o. Polača
- 415/229 površine 5148 m²,
- 415/230 površine 5133 m²
- 415/226 površine 4746 m²
- 415/233 površine 1173 m²
- 415/237 površine 360 m²
- 415/228 površine 4030 m²
- 415/227 površine 4153 m²
- 415/235 površine 6181 m²
- 415/192 površine 3277 m²,
- 415/236 površine 288 m²,

k.o. Tinj
- 499/36 površine 855 m²,
- 499/37 površine 364 m²
- 499/32 površine 4956 m²
- 499/33 površine 4468 m²
- 499/45 površine 289 m²
- 499/46 površine 284 m²
- 499/39 površine 4037 m²
- 499/38 površine 4008 m²
- 499/31 površine 4213 m²
- 499/34 površine 4397 m²
- 499/40 površine 2943 m²
- 499/42 površine 2856 m²
- 499/30 površine 3063 m²
- 499/35 površine 2806 m²
- 499/41 površine 3164 m²
- 499/43 površine 2737 m²
- 499/29 površine 8652 m²
- 499/44 površine 13611 m²

Status

Djelomično izgrađeno
• Izgrađeno
• Neizgrađeno

Površina zone (ha)a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

a) 10,00 ha
b) 7,48 ha

Slobodno za prodaju (ha)

0,43 ha

Izgrađena površina zone

30 %

Dopušteni koeficijent izgradnje

0,50

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

1,00

Dopuštena visina gradnje (m)

8 m

Cijena zemljišta (kn/m²)

75 kn/m²

Struktura vlasništva a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

a) 0,43 ha – građevinskog dijela (5,74 %)
b) 7,05 ha – građevinskog dijela (94 %)
c) 0
d) 0

Prostorni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

„Službeni glasnik“ broj 1/03, 7/06, 2/10, 2/14, 3/19

Urbanistički planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

„Službeni glasnik“ broj 5/05, 12A/08

Način ulaska u posjed zemljišta

Kupnja
• Pravo građenja
• Najam

Komunalni doprinos

• Iznos: 60,00 kn
• Popust: 50 %
• Mogućnost obročnog plaćanja: DA

Komunalna naknada

• Iznos 0,30 (bod) + koeficijent ovisno o namjeni
• Popust 50 % u prve dvije godine poslovanja
• Mogućnost oslobađanja od plaćanja

Vodni doprinos

Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html

Naknada za uređenje voda

Pogledati tablicu
https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Predviđene djelatnosti(Proizvodne, zanatske, trgovačke, ugostiteljske, uslužne, istraživački centri, tehnološki parkovi, turizam T1, T2, T3)

Gospodarska namjena, skladište, prerada, prodaja, distribucija proizvoda, zanatska, nautička – suha marina, mješovita, turističko-ugostiteljska

Postojeće djelatnosti u zoni

Gospodarska: prerada, prodaja, distribucija proizvoda, prodajno-uslužna (benzinska crpka), zanatska, autolimarska

Postojeće tvrtke u zoni

Pik Vinkovci plus d.o.o., Šimun Oil, Exclusive cars d.o.o.

Broj poduzetnika u zoni

3

Broj zaposlenih u zoni

40

Komunalna opremljenost područja

vodovod
• odvodnja
električna energija
• plin
telekomunikacije

Prometna povezanost

cestovni promet
• željeznički promet
• pomorski promet

Kategorija cestovne veze

državna cesta
• županijska cesta
lokalna cesta
• nerazvrstana cesta

Strateški položaj(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Udaljenost od autoceste A1 (čvor Benkovac) – 7 km
Trajektna luka Zadar – 25 km
Zračna luka Zemunik – 20 km
Željeznička luka Zadar – 25 km
Najbliži urbani centar: Biograd n/M – 7 km, Zadar – 30 km, Benkovac 7 km

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije (građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU