PRIMAT 2

Općina Polača


Kontakt Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Tomislav Prtenjača, tel. 023/662 001
opcina-polaca@zd.t-com.hr
Polača 231/A, 23423 Polača

Katastarska općina

k.o. Polača
k.o. Tinj

Broj katastarske čestice

k.o. Polača
- 415/337 površine 2632 m²
- 415/338 površine 10013 m²
- 415/339 površine 10290 m²
- 415/340 površine 3982 m²

k.o. Tinj
- 499/122 površine 4010 m²
- 499/123 površine 47130 m²
- 499/124 površine 177 m²
- 499/125 površine 7937 m²
- 499/126 površine 352 m²

Status

• Djelomično izgrađeno
• Izgrađeno
Neizgrađeno

Površina zone (ha)a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

a) 9,25 ha
b) 7,93 ha

Slobodno za prodaju (ha)

7,93 ha

Izgrađena površina zone

/

Dopušteni koeficijent izgradnje

0,50

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

1,00

Dopuštena visina gradnje (m)

8 m

Cijena zemljišta (kn/m²)

75 kn/m²

Struktura vlasništva a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

a) 8,65 ha (93,5 %)
b) 0
c) 0,60 ha (6,5 %)
d) 0

Prostorni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

„Službeni glasnik“ broj 1/03, 7/06, 2/10, 2/14, 3/19

Urbanistički planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

„Službeni glasnik“ broj 2/13

Način ulaska u posjed zemljišta

Kupnja
• Pravo građenja
• Najam

Komunalni doprinos

• Iznos: 60,00 kn
• Popust: 50 %
• Mogućnost obročnog plaćanja: DA

Komunalna naknada

• Iznos 0,30 (bod) + koeficijent ovisno o namjeni
• Popust 50 % u prve dvije godine poslovanja

Vodni doprinos

Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html

Naknada za uređenje voda

Pogledati tablicu
https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Predviđene djelatnosti(Proizvodne, zanatske, trgovačke, ugostiteljske, uslužne, istraživački centri, tehnološki parkovi, turizam T1, T2, T3)

Gospodarska namjena, prerada, prodaja, distribucija proizvoda, proizvodna, trgovačka, nautika

Postojeće djelatnosti u zoni

/

Postojeće tvrtke u zoni

/

Broj poduzetnika u zoni

/

Broj zaposlenih u zoni

/

Komunalna opremljenost područja

• vodovod
• odvodnja
• električna energija
• plin
• telekomunikacije

Prometna povezanost

cestovni promet
• željeznički promet
• pomorski promet

Kategorija cestovne veze

državna cesta
• županijska cesta
lokalna cesta
nerazvrstana cesta

Strateški položaj(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Udaljenost od autoceste A1 (čvor Benkovac) – 7 km
Trajektna luka Zadar – 25 km
Zračna luka Zemunik – 20 km
Željeznička luka Zadar – 25 km
Najbliži urbani centar: Biograd n/M – 7 km,
Zadar – 30 km, Benkovac – 7 km

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije (građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU