PRETEŽITO POSLOVNA ZONA (K1)

Općina Privlaka


Kontakt Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Općina Privlaka, tel. 023/367 561
opcina@privlaka.hr
Ivana Pavla II 46, 23233 Privlaka

Katastarska općina

Privlaka

Broj katastarske čestice

6766

Stanje infrastrukture zone

Djelomično izgrađeno
• Izgrađeno
• Neizgrađeno

Površina zone (ha)a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

a) 34 ha
Minimalna površina građevinske čestice je 1000 m²

Slobodno za prodaju (ha)

Nije za prodaju

Izgrađena površina zone

2470 m²

Dopušteni koeficijent izgradnje

Max. koeficijent izgrađenosti je 0,4

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

Max. koeficijent iskoristivosti je 1,0

Dopuštena visina gradnje (m)

Ne smije biti viša od 7,5 m.

Cijena zemljišta (kn/m²)

Za svaku česticu je potrebno zatražiti procjenu sudskog vještaka i potvrdu o usklađenosti elaborata procjene sa Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnine prije raspisivanja javnog natječaja. Početna cijena u natječaju je cijena zakupa po m² na mjesečnoj (godišnjoj) razini.

Struktura vlasništva a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha ( %)
d) Ostalo – ha (%)

a) Općina Privlaka 34 ha (100 %)
b) 0
c) 0
d) 0

Prostorni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Prostorni plan izmjene i dopune („Službeni glasnik Zadarske županije“ 16/19) 2. rujna 2019.

Urbanistički planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Odluka o donošenju UPU-K1 („Službeni glasnik Zadarske županije“ 8/17) 28. travnja 2017.

Način ulaska u posjed zemljišta

• Kupnja
• Pravo građenja
Najam

Komunalni doprinos

Cijelo područje Privlake je jedinstvena zona
Mogućnost obročnog plaćanja: DA

Komunalna naknada

Na području Općine Privlaka postoje dvije zone komunalne naknade jedna jeftinija i skuplja, a K1 se nalazi u drugoj zoni, jeftinijoj.

Vodni doprinos

Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html

Naknada za uređenje voda

Pogledati tablicu
https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Predviđene djelatnosti(Proizvodne, zanatske, trgovačke, ugostiteljske, uslužne, istraživački centri, tehnološki parkovi, turizam T1, T2, T3)

Predviđene djelatnosti za zonu su: industrijske, zanatske, servisne, ugostiteljske, trgovačke te skladišta i uredi.

Postojeće djelatnosti u zoni

Skladištenje

Postojeće tvrtke u zoni

Glavan d.o.o.

Broj poduzetnika u zoni

Jedan

Broj zaposlenih u zoni

/

Komunalna opremljenost područja

vodovod
odvodnja
električna energija
• plin
telekomunikacije

Prometna povezanost

cestovni promet
• željeznički promet
• pomorski promet

Kategorija cestovne veze

• državna cesta
županijska cesta
lokalna cesta
nerazvrstana cesta

Strateški položaj(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Prometna povezanost zone sa županijskom cestom te udaljenost od državne ceste 200 m, udaljenost od grada Zadra 18 km.

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije (građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU