Poslovna zona Pridraga 1

Općina Novigrad


Kontakt Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Joso Klapan, 098/749306
opcina.novigrad@zd.t-com.hr

Katastarska općina

PRIDRAGA

Broj katastarske čestice

k.č. 1537/75,1537/76,1537/77,1537/78,1537/79 i 1537/80 sve k.o Pridraga

Status

• Djelomično izgrađeno
• Izgrađeno
Neizgrađeno

Površina zone (ha)a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

a) 15 ha
b) 12 ha

Slobodno za prodaju (ha)

12 ha

Izgrađena površina zone

0 %

Dopušteni koeficijent izgradnje

0,4 %

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

0,7 %

Dopuštena visina gradnje (m)

Po + p + krov

Cijena zemljišta (kn/m²)

120 kn/m²

Struktura vlasništva a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

a) 100 %
b) 0
c) 0
d) 0

Prostorni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Prostorni plan Općine Novigrad (Službeni glasnik Zadarske županije br. 01/17)

Urbanistički planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

UPU Poslovne zone Pridraga 1 (Službeni glasnik Zadarske županije br. 10/10)

Način ulaska u posjed zemljišta

Kupnja
• Pravo građenja
• Najam

Komunalni doprinos

• Iznos 10 kn/m³
• Popust: DA
• Mogućnost obročnog plaćanja: DA

Komunalna naknada

• Iznos 0,1 kn/m²
• Popust: DA
• Mogućnost oslobađanja od plaćanja: DA

Vodni doprinos

Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html

Naknada za uređenje voda

Pogledati tablicu
https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Predviđene djelatnosti(Proizvodne, zanatske, trgovačke, ugostiteljske, uslužne, istraživački centri, tehnološki parkovi, turizam T1, T2, T3)

Sve gospodarske namjene, osim turističke

Postojeće djelatnosti u zoni

Nema

Postojeće tvrtke u zoni

Nema

Broj poduzetnika u zoni

0

Broj zaposlenih u zoni

0

Komunalna opremljenost područja

vodovod
• odvodnja
električna energija
• plin
telekomunikacije

Prometna povezanost

cestovni promet
• željeznički promet
• pomorski promet

Kategorija cestovne veze

državna cesta
• županijska cesta
• lokalna cesta
• nerazvrstana cesta

Strateški položaj(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Zona je udaljena 30 km od Zadra, uz državnu cestu D502 u naselju Pridraga

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije (građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE
UPU poslovne zone PRIDRAGA 1, građevinska dozvola

PREUZMITE CIJELU TABLICU