POSLOVNA ZONA GRAČAC

Općina Gračac


Kontakt Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Robert Juko
tel. 023/773 007
robert.juko@gracac.hr
Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac

Katastarska općina

Štikada

Broj katastarske čestice

5401, 5402, 5403, 5445/2, 5398, 5507, 5513/7, 5509, 5510, 5516, 5511, 5507, 5508, 5517/2, 5516, 5538/1 i dr., sve k.o. Štikada

Status

Djelomično izgrađeno
• Izgrađeno
• Neizgrađeno

Površina zone (ha)a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

a) 18,54 ha
b) Min. 1000 m²

Slobodno za prodaju (ha)

Predviđa se isključivo davanje u višegodišnji zakup građevinskih parcela i objekata. Slobodno za zakup zemljišta ukupno 14,44 ha.
Slobodno za zakup ozakonjenih ukupno 7 gospodarskih objekata od čega je 6 objekata površine 275 m² i 1 objekt površine 490,20 m². Za preostala 3 objekta površine cca. 150 m² nije završena legalizacija, završetak je planiran tijekom 2020. godine. Sveukupna površina korisnog prostora građevinskih objekata za zakup iznosi 2590,20 m².

Izgrađena površina zone

15.000,00 m²

Dopušteni koeficijent izgradnje

0,3

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

0,9

Dopuštena visina gradnje (m)

max. visina objekta Po+P(VP)+1, a visina vijenca 9,0 m

Cijena zemljišta (kn/m²)

Nije provedena procjena cijene zemljišta za prodaju.

Procjena izgrađenih objekata za zakup/najam:
Josipa Jovića 5
23 440 Gračac 232,94 m² 5,97 kn/m² NKP
1.390,20 kn/mjesečno

Josipa Jovića 10
23 440 Gračac 416,67 m² 8,21 kn/m² NKP
3.419,20 kn/mjesečno

Josipa Jovića 6
23 440 Gračac 232,94 m² 8,06 kn/m² NKP
1.876,77 kn/mjesečno

Josipa Jovića 7
23 440 Gračac 234,01 m² 4,70 kn/m² NKP
1.292,45 kn/mjesečno

Josipa Jovića 8
23 440 Gračac 232,94 m² 6,79 kn/m² NKP
1.581,35 kn/mjesečno

Struktura vlasništva a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

a) OPĆINA 14,44 ha (77,88 %)
b) RH 3,8 ha (željeznička pruga) (20.49 %)
c) PRIVATNO 0,3 ha (rješavanje imovinsko-pravnih odnosa) (1,6 %)
d) Ostalo 0 ha (0 %)

Prostorni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

PPUO Gračac (Službeni glasnik Zadarske Županije br.13/07) Grafički prikaz na karti L-50

Urbanistički planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Nije propisan

Detaljni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

U izradi

Način ulaska u posjed zemljišta

• Kupnja
• Pravo građenja
Najam

Komunalni doprinos

• Iznos: 3 kn/m³
• Popust: 0,00 kn
• Mogućnost obročnog plaćanja: DA

Komunalna naknada

• Iznos: 4 kn/m²/mjesečno
• Popust: 0,00 kn
• Mogućnost oslobađanja od plaćanja: NE

Vodni doprinos

Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html

Naknada za uređenje voda

0,30 kn/m³/mjesečno

Predviđene djelatnosti(Proizvodne, zanatske, trgovačke, ugostiteljske, uslužne, istraživački centri, tehnološki parkovi, turizam T1, T2, T3)

Proizvodne

Postojeće djelatnosti u zoni

Nema

Postojeće tvrtke u zoni

Nema

Broj poduzetnika u zoni

0

Broj zaposlenih u zoni

0

Komunalna opremljenost područja

vodovod
odvodnja
električna energija
• plin
telekomunikacije

Prometna povezanost

cestovni promet
željeznički promet
• pomorski promet

Kategorija cestovne veze

• državna cesta
• županijska cesta
• lokalna cesta
nerazvrstana cesta

Strateški položaj(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Do Poslovne zone Gračac izgrađene su u kružnom
toku 2 pristupne nerazvrstane ceste koje zonu
spajaju s državnom cestom D50, a koja se spaja s
državnim cestama D1 i D27 na udaljenosti od 1,5 km,
koje vode prema Gospiću-50 km, Zadru-75 km, Zagrebu-250 km i
Splitu-190 km, a pri tome je najkraća udaljenost zone putem
nerazvrstane ceste od D50 250 m.
Državna cesta D50 izravno je spojena s autocestom Zagreb – Split
na ulazu Sveti Rok na udaljenosti od 25 km i na ulazu Jasenice 35 km.

Fotografija - priloženo

DA

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije (građevinska dozvola i sl.) - priloženo

DA

PREUZMITE CIJELU TABLICU