KOMUNALNO-SERVISNA ZONA DOBROPOLJANA - K3

Otok Pašman – naselje Dobropoljana


KontaktIme i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Općina Pašman, Obala tamarisa 6, 23262 Pašman
023/260-260, opcina.pasman@zd.t-com.hr

Katastarska općina

Dobropoljana (u izlaganju)

Broj katastarske čestice

2057 i 2058 (u izlaganju)

Status

• Djelomično izgrađeno
• Izgrađeno
Neizgrađeno

Površina zone (ha)a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

a) 9,60 ha
b) 9,00 ha

Slobodno za prodaju (ha)

/

Izgrađena površina zone

Nije izgrađeno

Dopušteni koeficijent izgradnje

0,1

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

0,4

Dopuštena visina gradnje (m)

4,00 m

Cijena zemljišta (kn/m²)

Nije određena

Struktura vlasništva a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

a) Općina Pašman – u izlaganju
b) RH – u izlaganju
c) Privatno – u izlaganju

Prostorni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

„Službeni glasnik Zadarske županije“ 16/07
„Službeni glasnik Općine Pašman“ 14/11, 5/12, 4/15, 5/15, 2/16, 1/20 i 2/20

Urbanistički planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Nije donesen

Detaljni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Nije donesen

Način ulaska u posjed zemljišta

• Kupnja
• Pravo građenja
• Najam
Nije određeno

Komunalni doprinos

• Iznos - 138,00 kn/m³
• Popust - nema
• Mogućnost oslobađanja od plaćanja - nema

Komunalna naknada

• Iznos 3,60 kn/m² (godišnje) uvećan za koeficijent namjene iz čl. 10 Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Općine Pašman“ 6/18)
• Popust - nema
• Mogućnost oslobađanja od plaćanja - nema

Vodni doprinos

Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html

Naknada za uređenje voda

Pogledati tablicu
https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Predviđene djelatnosti(Proizvodne, zanatske, trgovačke, ugostiteljske, uslužne, istraživački centri, tehnološki parkovi, turizam T1, T2, T3)

Reciklažno dvorište, skladišni prostor, garaže, pogoni za prikupljanje otpada, pogoni za proizvodnju energije iz ekološki prihvatljivih izvora – K3 zona

Postojeće djelatnosti u zoni

nema

Postojeće tvrtke u zoni

nema

Broj poduzetnika u zoni

nema

Broj zaposlenih u zoni

nema

Komunalna opremljenost područja

• vodovod - nema
• odvodnja - nema
• električna energija - nema
• plin - nema
• telekomunikacije - nema

Prometna povezanost

cestovni promet
• željeznički promet
• pomorski promet

Kategorija cestovne veze

• državna cesta
• županijska cesta
• lokalna cesta
nerazvrstana cesta

Strateški položaj(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

2,50 km od naselja Dobropoljana (centar)

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije (građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU