KAMENOLOMI

Općina Polača


Kontakt Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Tomislav Prtenjača, tel. 023/662 001
opcina-polaca@zd.t-com.hr
Polača 231/A, 23423 Polača

Katastarska općina

Jagodnja Gornja

Broj katastarske čestice

- 342/33 površine 49387 m²
- 342/34 površine 3448 m²
- 342/35 površine 3545 m²
- 342/37 površine 34936 m²
- 342/38 površine 7839 m²
- 342/39 površine 3585 m²
- 342/40 površine 58542 m²
- 342/41 površine 3698 m²
- 342/42 površine 68325 m²
- 342/43 površine 14237 m²
- 342/44 površine 3600 m²
- 342/45 površine 3600 m²
- 342/46 površine 14237 m²
- 342/47 površine 14236 m²
- 342/48 površine 3600 m²
- 342/49 površine 3600 m²
- 342/50 površine 14237 m²
- 342/51 površine 14237 m²
- 342/52 površine 3600 m²
- 342/53 površine 3600 m²
- 342/54 površine 14237 m²

Status

• Djelomično izgrađeno
• Izgrađeno
Neizgrađeno

Površina zone (ha)a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

a) 54,90 ha
b) 24,14 ha

Slobodno za prodaju (ha)

24,14 ha

Izgrađena površina zone

/

Dopušteni koeficijent izgradnje

0,4

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

1,0

Dopuštena visina gradnje (m)

7,50 m

Cijena zemljišta (kn/m²)

15 kn/m²

Struktura vlasništva a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

a) 34,00 ha
b) 21,00 ha
c) 0
d) 0

Prostorni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

„Službeni glasnik“ broj 1/03, 7/06, 2/10, 2/14, 3/19

Urbanistički planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

„Službeni glasnik“ broj 5/05

Način ulaska u posjed zemljišta

Kupnja
• Pravo građenja
• Najam

Komunalni doprinos

• Iznos: 60,00 kn
• Popust: 50 %
• Mogućnost obročnog plaćanja: DA

Komunalna naknada

• Iznos 0,30 (bod) + koeficijent ovisno o namjeni
• Popust 50 % u prve dvije godine poslovanja

Vodni doprinos

Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html

Naknada za uređenje voda

Pogledati tablicu
https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Predviđene djelatnosti(Proizvodne, zanatske, trgovačke, ugostiteljske, uslužne, istraživački centri, tehnološki parkovi, turizam T1, T2, T3)

Gospodarska namjena: proizvodna, poslovna, komunalno-uslužna

Postojeće djelatnosti u zoni

Eksploatacija mineralnih sirovina, proizvodnja kamene frakcije, proizvodnja suhe žbuke, proizvodnja betonske galanterije

Postojeće tvrtke u zoni

Mineral IGM d.o.o., Asphalt Beton Knafl d.o.o., Somar d.o.o., Beton Zdrug d.o.o., Lasserbegerknafl d.o.o.

Broj poduzetnika u zoni

5

Broj zaposlenih u zoni

70

Komunalna opremljenost područja

• vodovod - dio
• odvodnja - ne
• električna energija - dio
• plin - ne
• telekomunikacije - dio

Prometna povezanost

cestovni promet
• željeznički promet
• pomorski promet

Kategorija cestovne veze

državna cesta
• županijska cesta
lokalna cesta
• nerazvrstana cesta

Strateški položaj(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Udaljenost od autoceste A1 (čvor Benkovac) – 3 km
Trajektna luka Zadar – 30 km
Zračna luka Zemunik – 25 km
Željeznička luka Zadar – 30 km
Najbliži urbani centar: Biograd n/M – 11 km, Zadar – 30 km, Benkovac 5 km

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije (građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU