Jedinstvena zona gospodarske namjene sjeverno od državne ceste D8

Grad Biograd na Moru


Kontakt Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Davor Ivanović, tel. 023/383-150
davor.ivanovic@biogradnamoru.hr
Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru

Katastarska općina

k.o. Biograd na Moru

Broj katastarske čestice

*u nastavku navedene čestice

Status

Djelomično izgrađeno
• Izgrađeno
• Neizgrađeno

Površina zone (ha)a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

a) 93,14 ha
b) 36,96 ha

Slobodno za prodaju (ha)

36,96 ha

Izgrađena površina zone

25,45 ha

Dopušteni koeficijent izgradnje

0,4

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

1,00

Dopuštena visina gradnje (m)

P + 1

Cijena zemljišta (kn/m²)

Nije određena

Struktura vlasništva a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

a) Grad - (44,51 ha) 47,78 %
b) RH – (18,71 ha) 20,09 %
c) Privatno - (29,92 ha) 32,13 %

Prostorni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Prostorni plan uređenja Grada Biograda na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 09/05, 03/09, 07/11, 10/11, 03/16, 08/16, 11/16 i 12/19)

Urbanistički planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Urbanistički plan uređenja cjelovite zone proizvodno – pretežno industrijske namjene, (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru br. 2/06, 9/2, 12/13, 10/14, 1-15 – pročišćeni tekst 11/16) i Urbanistički plan uređenja neizgrađene poslovne zone pretežno trgovačke namjene (K2) (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru br. 2/08, 7/11, 2/17).

Detaljni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Nije propisan

Način ulaska u posjed zemljišta

Kupnja
Pravo građenja
Najam

Komunalni doprinos

• Iznos: 93 kn/m³
Ukoliko investitor gradi građevinu svijetle visine etaže preko 3 metra komunalni doprinos se obračunava u iznosu od 50 % odnosno iznosi 46,50 kn/m³
• Za sve ostale gospodarske i javne građevine: jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određena u kunama po m³ građevine svijetle visine etaža do 3 metra određuje se u iznosu od 60,00 kn, dok se za građevine svijetle visine etaže preko 3 metra obračunava u iznosu od 50 %, odnosno u iznosu od 30,00 kn.
• Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik 9/2018)
https://www.biogradnamoru.hr/images/dokumenti/vazniji.akti.grada/Odluka-O-KOMUNALNOM-DOPRINOSU-9-18.pdf

Vodni doprinos

Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html

Naknada za uređenje voda

Cijena se obračunava temeljem Uredbe o visini naknade za uređenje voda (Narodne novine, broj 82/2010, 108/2013) https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Predviđene djelatnosti(Proizvodne, zanatske, trgovačke, ugostiteljske, uslužne, istraživački centri, tehnološki parkovi, turizam T1, T2, T3)

Područje poslovno-industrijske zone predviđeno je kao građevinsko područje mješovite namjene (izgradnja i razvoj industrijskih, proizvodnih i prerađivačkih pogona, zanatskih i servisnih djelatnosti, skladišnih prostora te ostalih djelatnosti)

Postojeće djelatnosti u zoni

Ugostiteljsko-trgovačke, prerada i konzerviranje ribljih proizvoda, proizvodnja tekstila, skladištenje.

Postojeće tvrtke u zoni

Jadran tuna, Markvinia d.o.o., Kulić-Invest d.o.o., Plinacro d.o.o., EVN Croatia Plin d.o.o., Tvornica mreža i ambalaže d.o.o.,

Broj poduzetnika u zoni

55

Broj zaposlenih u zoni

-

Komunalna opremljenost područja

vodovod
odvodnja
električna energija
• plin
telekomunikacije

Prometna povezanost

cestovni promet
• željeznički promet
• pomorski promet

Kategorija cestovne veze

državna cesta
županijska cesta
• lokalna cesta
• nerazvrstana cesta

Strateški položaj(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Područje zone smješteno je na središnjem dijelu grada Biograda na Moru, uz glavno prometno križanje državnih cesta D8 (Jadranska magistrala) i D503 (Biograd – Benkovac). Međunarodna zračna luka Zadar Zemunik nalazi se na 20 km udaljenosti, najbliži ulaz na autoput udaljen je 20 km. Sukladno prethodno navedenom (trase prometnica, stanje izgrađenosti, funkcionalnost i povezanost prometne mreže te blizina gospodarskog središta grada Zadra) predmetna zona ima izuzetno povoljan prometni položaj, što upućuje na značajni gospodarski potencijal.

Fotografija - priloženo

DA

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije (građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE

Katastarske čestice

777/81
777/80
609/15
777/70
462/8
462/7
462/6
462/5
462/4
462/3
484/1
485/6
462/2
450/3
450/4
450/5
428/13
428/7
428/9
427/3
6/30
7/2
7/1
6/2
6/23
6/21
6/27
5/78
5/77
5/79
5/5
5/6
5/53
5/40
5/41
5/24
1/12
1/11
5/15
5/21
1/11
7289/1
7289/3
5/25
1/23
1/19
1/22
1/18
1/16
3746/12
6/15
6/18
1/20
3746/13
6/17
6/16
6/3
6/14
3746/11
1/15
6/1

PREUZMITE CIJELU TABLICU