Industrijska zona „Turističko informativni centar, Marikulturni centar“

Grad Biograd na Moru


Kontakt Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Davor Ivanović, tel. 023/383-150 davor.ivanovic@biogradnamoru.hr
Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru

Katastarska općina

k.o. Biograd na Moru

Broj katastarske čestice

*u nastavku navedene čestice

Status

Djelomično izgrađeno
• Izgrađeno
• Neizgrađeno

Površina zone (ha)a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

a) 21,38 ha

Slobodno za prodaju (ha)

21,38 ha

Izgrađena površina zone

-

Dopušteni koeficijent izgradnje

0,4

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

1,00

Dopuštena visina gradnje (m)

P + 1

Cijena zemljišta (kn/m²)

Nije određena

Struktura vlasništva a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

a) Grad - (0,2 ha) 0,95 %
b) RH – (15,77 ha) 73,76 %
c) Privatno - (5,41 ha) 25,29 %

Prostorni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Prostorni plan uređenja Grada Biograda na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 09/05, 03/09, 07/11, 10/11, 03/16, 08/16, 11/16 i 12/19)

Urbanistički planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

U izradi

Detaljni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Nije propisan

Način ulaska u posjed zemljišta

Kupnja
Pravo građenja
Najam

Komunalni doprinos

• Iznos: 93 kn/m³
Ukoliko investitor gradi građevinu svijetle visine etaže preko 3 metra komunalni doprinos se obračunava u iznosu od 50 % odnosno iznosi 46,50 kn/m³
• Za sve ostale gospodarske i javne građevine: jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određena u kunama po m³ građevine svijetle visine etaža do 3 metra određuje se u iznosu od 60,00 kn, dok se za građevine svijetle visine etaže preko 3 metra obračunava u iznosu od 50 %, odnosno u iznosu od 30,00 kn.
• Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik 9/2018)
https://www.biogradnamoru.hr/images/dokumenti/vazniji.akti.grada/Odluka-O-KOMUNALNOM-DOPRINOSU-9-18.pdf

Komunalna naknada

• Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik 9/2018)
https://www.biogradnamoru.hr/images/dokumenti/vazniji.akti.grada/Odluka-o-komunalnoj-naknadi-9-18.pdf

Vodni doprinos

Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html

Naknada za uređenje voda

Cijena se obračunava temeljem Uredbe o visini naknade za uređenje voda (Narodne novine, broj 82/2010, 108/2013) https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Predviđene djelatnosti(Proizvodne, zanatske, trgovačke, ugostiteljske, uslužne, istraživački centri, tehnološki parkovi, turizam T1, T2, T3)

Marikulturni centar

Postojeće djelatnosti u zoni

-

Postojeće tvrtke u zoni

-

Broj poduzetnika u zoni

-

Broj zaposlenih u zoni

-

Komunalna opremljenost područja

vodovod
odvodnja
električna energija
• plin
telekomunikacije

Prometna povezanost

cestovni promet
• željeznički promet
• pomorski promet

Kategorija cestovne veze

državna cesta
županijska cesta
• lokalna cesta
• nerazvrstana cesta

Strateški položaj(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Područje zone smješteno je na središnjem dijelu grada Biograda na Moru, uz glavno prometno križanje državnih cesta D8 (Jadranska magistrala) i D503 (Biograd – Benkovac). Međunarodna zračna luka Zadar Zemunik nalazi se na 20 km udaljenosti, najbliži ulaz na autoput udaljen je 20 km. Sukladno prethodno navedenom (trase prometnica, stanje izgrađenosti, funkcionalnost i povezanost prometne mreže te blizina gospodarskog središta grada Zadra) predmetna zona ima izuzetno povoljan prometni položaj, što upućuje na značajni gospodarski potencijal.

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije (građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE

Katastarske čestice

3265/2
3692
3607
3608
3609/1
3606
3265/1
3605
3604/1
3768/1
3578/1
3578/2
3602/1
3577/1
3579
3580/1
3581/1
3582
3853/1
3853/2
3853/3
3596
3593
3595
3597/1
3597/2
3598
3599
3600/1
3594
3591
3589
3588/1
3587/1
3586/1
3585/1
3584
3590
3592/1
3601/1
3601/2
3603/2
3603/1
3767/4
3604/2
3602/3
3602/2
3601/4
3601/3
3600/2
3592/3
3767/1
3592/2
3588/2
3587/2
3586/2
3585/2
3581/2
3580/2

PREUZMITE CIJELU TABLICU