Gospodarska zona Vela Lamjana, Kali

Općina Kali


Kontakt Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Marko Kolega, tel. 023/281 800,
Trg Marnjiva 23, Kali

Katastarska općina

Kali

Broj katastarske čestice

2669/1 i druge

Status

Djelomično izgrađeno
• Izgrađeno
• Neizgrađeno

Površina zone (ha)a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

a) 19,21ha
b) 15,48 ha

Slobodno za prodaju (ha)

Nepoznato (brojni privatni pojedinačni vlasnici)

Izgrađena površina zone

10 %

Dopušteni koeficijent izgradnje

0,40

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

1,00

Dopuštena visina gradnje (m)

9,0 m

Cijena zemljišta (kn/m²)

Nije određena (brojni privatni pojedinačni vlasnici)

Struktura vlasništva a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

c) Privatno, 15,48 ha (100 %)

Prostorni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Prostorni plan uređenja Općine Kali, Izmjene i dopune 2014., Službeni glasnik Općine Kali br. 11/2014

Urbanistički planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Vela Lamjana
Službeni glasnik Općine Kali, br. 2/2011.

Detaljni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Nije propisan

Način ulaska u posjed zemljišta

Kupnja
• Pravo građenja
• Najam

Komunalni doprinos

• Iznos: 40 kn/m³ (20 kn/m³ za rezidente)
• Popust: 20 % za plaćanje odjednom
• Mogućnost obročnog plaćanja: DA

Komunalna naknada

• Iznos: izračun ovisno o djelatnosti poduzetnika
• Popust: Nema
• Mogućnost oslobađanja od plaćanja: Nema

Vodni doprinos

Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html

Naknada za uređenje voda

Pogledati tablicu
https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Predviđene djelatnosti(Proizvodne, zanatske, trgovačke, ugostiteljske, uslužne, istraživački centri, tehnološki parkovi, turizam T1, T2, T3)

Namjena: trgovačka, uslužna, komunalno-servisna

Postojeće djelatnosti u zoni

Marikultura, brodogradnja, graditeljstvo, komunalne djelatnosti

Postojeće tvrtke u zoni

Kali tuna d.o.o., Nauta Lamjana d.o.o., Kali gradnja d.o.o., Hripa d.o.o. Kali

Broj poduzetnika u zoni

4

Broj zaposlenih u zoni

135

Komunalna opremljenost područja

vodovod
• odvodnja
električna energija
• plin
telekomunikacije

Prometna povezanost

cestovni promet
• željeznički promet
pomorski promet

Kategorija cestovne veze

državna cesta
• županijska cesta
lokalna cesta
• nerazvrstana cesta

Strateški položaj (Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Zona je kvalitetno infrastrukturno opremljena, cestovno povezana s naseljem Kali preko županijske ceste ŽC-63099 te cestovno povezana do trajektne luke Preko državnom cestom D110, ima riješenu vodoopskrbu, elektroenergetsku mrežu i telekomunikacije. Na zonu se naslanja ribarska luka Vela Lamjana od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za RH. Gospodarska zona Vela Lamjana je zato specifična u odnosu na kopnene poslovne zone jer se poslovna aktivnost najviše oslanja na pomorstvo (brodoremontno brodogradilište Nauta Lamjana) i ribarstvo (Kali tuna d.o.o.) uz jedan gospodarski subjekt iz građevinarstva – Kali gradnja d.o.o.

Fotografija

DA

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije (građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU