GOSPODARSKA ZONA TKON Pretežito zanatska (I2)

Općina Tkon


Kontakt Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

otkon@tkon.hr
tel. 023/285 295

Katastarska općina

TKON

Broj katastarske čestice

/

Status

• Djelomično izgrađeno
• Izgrađeno
Neizgrađeno

Površina zone (ha)a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

a) 2,36 ha
b) 2,36 ha

Slobodno za prodaju (ha)

/

Izgrađena površina zone

/

Dopušteni koeficijent izgradnje

maksimalno 0,4

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

/

Dopuštena visina gradnje (m)

Visina krovnog vijenca maksimalno 5,0 m

Cijena zemljišta (kn/m²)

Nije određena

Struktura vlasništva a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

a) 0
b) 0,232 ha
c) 2,128 ha
d) 0

Prostorni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Prostorni plan uređenja Općine Tkon ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 06/2006, 11/2010, 23/2015)

Urbanistički planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Obveza donošenja UPU-a, nije donesen

Način ulaska u posjed zemljišta

Kupnja
• Pravo građenja
• Najam

Komunalni doprinos

• Iznos: 100,00 kn/m³
• Popust: čl. 7 i čl. 9 Odluke o komunalnom doprinosu
• Mogućnost obročnog plaćanja: DA

Komunalna naknada

• Iznos: 0,13 kn/m²
• Popust: čl. 11 i čl. 12 Odluke o komunalnoj naknadi
• Mogućnost oslobađanja od plaćanja: NE

Vodni doprinos

Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html

Naknada za uređenje voda

Pogledati tablicu
https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Predviđene djelatnosti(Proizvodne, zanatske, trgovačke, ugostiteljske, uslužne, istraživački centri, tehnološki parkovi, turizam T1, T2, T3)

- obrtničke i zanatske radionice
- proizvodni pogoni male privrede
- pogoni za primarnu preradu poljoprivrednih proizvoda
- pogoni za primarnu preradu ribe i proizvoda marikulture
- skladišta

Postojeće djelatnosti u zoni

Nema

Postojeće tvrtke u zoni

Nema

Broj poduzetnika u zoni

0

Broj zaposlenih u zoni

0

Komunalna opremljenost područja

vodovod
• odvodnja
električna energija
• plin
telekomunikacije

Prometna povezanost

cestovni promet
• željeznički promet
• pomorski promet

Kategorija cestovne veze

državna cesta
• županijska cesta
• lokalna cesta
• nerazvrstana cesta

Strateški položaj(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Zona je položena uz državnu cestu D110 koja se proteže od Tkona do Ždrelca. Zona je smještena u Općini Tkon u naselju Ugrinić
koje je udaljeno od naselja Tkon 2 km. Općina Tkon broji cca 750 stanovnika po zadnjem popisu stanovništva iz 2011.

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije (građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU