Gospodarska zona Crno

Grad Zadar


Kontakt Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Ivica Katić, tel. 023/208 090 ivica.katic@grad-zadar.hr

Katastarska općina

Crno

Broj katastarske čestice

2144/290, 2144/308, 4253

Status

• Djelomično izgrađeno
• Izgrađeno
Neizgrađeno

Površina zone (ha)a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

a) 400 ha
b) Minimalna veličina čestice iznosi 0,25 ha dok maksimalna nije određena

Slobodno za prodaju (ha)

100 %

Izgrađena površina zone

0 %

Dopušteni koeficijent izgradnje

0,5

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

1,5

Dopuštena visina gradnje (m)

16 m

Cijena zemljišta (kn/m²)

Nije određena

Struktura vlasništva a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

a) Grad Zadar 100 %
b) 0
c) 0
d) 0

Prostorni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

4/2004, 3/2008, 16/2011, 2/2016, 13/2016, 14/2019

Urbanistički planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

9/2008, 16/2012

Način ulaska u posjed zemljišta

• Kupnja
• Pravo građenja
• Najam
Način ulaska u posjed zemljišta i potencijalne poticajne mjere za investitore u zonu (eventualno sniženje komunalnog doprinosa, komunalne naknade i sl.) bit će definirane Planom i modelom upravljanja zonom koji se planira uskoro donijeti.

Komunalni doprinos

/

Komunalna naknada

/

Vodni doprinos

Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html

Naknada za uređenje voda

Pogledati tablicu
https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Predviđene djelatnosti(Proizvodne, zanatske, trgovačke, ugostiteljske, uslužne, istraživački centri, tehnološki parkovi, turizam T1, T2, T3)

U zoni je predviđena izgradnja proizvodnih (industrijskih, zanatskih) postrojenja i objekata,
poslovnih objekata (uslužna, trgovačka i komunalno-servisna djelatnost) te sportsko-rekreacijski sadržaji.

Postojeće djelatnosti u zoni

Nema

Postojeće tvrtke u zoni

Nema

Broj poduzetnika u zoni

Nema

Broj zaposlenih u zoni

Nema

Komunalna opremljenost područja

• vodovod
• odvodnja
• električna energija
• plin
• telekomunikacije

Prometna povezanost

• cestovni promet
• željeznički promet
• pomorski promet

Kategorija cestovne veze

• državna cesta
• županijska cesta
• lokalna cesta
• nerazvrstana cesta

Strateški položaj(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Gospodarska zona Crno trenutno je greenfield lokacija koja ima iznimno dobar smještaj i dostupnost. Naime, smještena je u blizini prigradskog naselja Crno, a udaljena je svega 800 m od državne ceste D8, 4 km od luke Gaženica i željezničke postaje te 3 km od Zračne luke Zadar. Zona je nerazvijena i bez osigurane infrastrukture, no izgrađena je pristupna cesta i vodovod na udaljenosti 400 m od zone, a glavna plinska stanica za opskrbu plinom cijele zadarske regije nalazi se 800 m od Gospodarske zone Crno.

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije (građevinska dozvola i sl.) - priloženo

DA
Pravomoćna lokacijska dozvola za izgradnju komunalne infrastrukture

PREUZMITE CIJELU TABLICU