Obnovljivi izvori

VJETROELEKTRANE


KARTA VJETRA NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE

KARTA VJETRA NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE


Izvor: „Potencijal obnovljivih izvora energije u Zadarskoj županiji", Zadarska županija i Energetski institut Hrvoje Požar

Tehnički potencijal vjetra određen je kapacitetom lokacija koje su pogodne za iskorištavanje njegove energije. Takve lokacije moraju zadovoljavati niz zahtjeva od kojih su najvažniji: vjetropotencijal, mogućnost evakuacije snage, prihvatljivost s obzirom na utjecaje na okoliš, zaštita prirode, pristup i drugi. Raspoloživi tehnički potencijal u Zadarskoj županiji preliminarno je procijenjen na 300 MW, uz zadovoljenje nužnih tehničkih uvjeta.

Prostornim planom Zadarske županije određena su područja za planiranu izgradnju vjetroelektrana na području Grada Paga, Grada Obrovca, Grada Benkovca, Općine Jasenice, Općine Gračac i Općine Lišane Ostrovičke.

Smjernice za određivanje lokacija vjetroagregata:

  • izvan zaštićenih i predloženih za zaštitu dijelova prirode
  • izvan planiranih građevinskih područja, infrastrukturnih koridora, visokih šuma i poljoprivrednog zemljišta
  • izvan zona izloženih vizurama vrijednog krajolika te s mora i glavnih prometnica
  • udaljenost vjetroagregata od granice građevinskog područja naselja je najmanje 1000 m, a iznimno može biti i manja, ali ne manja od 500 m ako se u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš utvrdi da zahvat nema značajniji negativni utjecaj na naselje
  • uskladiti smještaj vjetroagregata u odnosu na telekomunikacijske uređaje (radio i TV odašiljači, navigacijski uređaji) radi izbjegavanja elektromagnetskih smetnji
  • voditi računa u odabiru veličine i boje lopatica i stupa o mogućoj vizualnoj degradaciji prostora
  • izraditi za karakteristične lokacije kompjutorsku vizualizaciju radi ocjene utjecaja vjetroagregata na fizionomiju krajobraza
Karta zona Interaktivna karta