Turističke zone

T-3 KAMP

Benkovac


NAZIV ZONE

T-3 KAMP
Ugostiteljsko-turistička namjena

Grad

Grad Benkovac

Kontakt
Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Goran Ivanić, viši stručni suradnik za razvoj
023/684-889, gi-prostorno@benkovac.hr

Katastarska općina

Karin Donji

Broj katastarske čestice

1484/226, 3600, 1485

Status

 

 • Djelomično izgrađeno
 • Izgrađeno
 • Neizgrađeno

Površina zone (ha)
a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

 

1,91 ha

Slobodno za prodaju (ha)

        -

Izgrađena površina zone

        -

Dopušteni koeficijent izgradnje

maksimalno 0.1

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

        -

Dopuštena visina gradnje (m)

4 m

Cijena zemljišta (kn/m²)  (EUR/m²)

        -

Struktura vlasništva
a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

        

Cesta - put k.č. 3600

Franjevački samostan k.č. 1484/226 (1/1), 1485 dio

Prostorni plan
Glasnik br.

Prostorni plan Grada Benkovca
V. Izmjene i dopune (Službeni glasnik broj 07/19)

Urbanistički plan
Glasnik br.

Urbanistički plan uređenja Donji Karin
(Službeni glasnik broj 03/18)

Detaljni plan

Nije propisan

Način ulaska u posjed zemljišta

 

 • Kupnja
 • Pravo građenja
 • Najam

Komunalni doprinos

 • Iznos:
 • Popust:
 • Mogućnost obročnog plaćanja:

Komunalna naknada

 • Iznos: 2.943,75 kn/god. (1,5 % prihoda u 2018. godini)
 • Popust: NE
 • Mogućnost oslobađanja od plaćanja: NE

Vodni doprinos

     Pogledati tablicu https://www.voda.hr/sites/default/files/clanak/vd-_tablica_tarifa_-_konacno-od_01.01.2016.pdf       

Naknada za uređenje voda

 • Iznos: 152,60 kn/mj.

Namjena
T1 – hotel, T2 – turističko naselje, T3 – kamp

 

T3- Kamp; kapacitet: 200

Komunalna opremljenost područja

 • vodovod
 • odvodnja
 • električna energija
 • plin
 • telekomunikacije

Prometna povezanost

 • cestovni promet
 • željeznički promet
 • pomorski promet

Kategorija cestovne veze

 • državna cesta
 • županijska cesta
 • lokalna cesta
 • nerazvrstana cesta

Strateški položaj
(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Blizina Karinskog mora, udaljenost od Zadra 39 km, udaljenost od Benkovca 16 km, udaljenost od
Biograda do Pakoštana 36 km, udaljenost od
autoputa 25 km

 

Fotografija - priloženo

DA

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije

DA

PREUZMITE CIJELU TABLICU