Turističke zone

T2 turističko naselje

Benkovac


NAZIV ZONE

T2  TURISTIČKO NASELJE
Ugostiteljsko-turistička namjena

Grad

Grad Benkovac

Kontakt
Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Goran Ivanić, viši stručni suradnik za razvoj
023/684-889, gi-prostorno@benkovac.hr

Katastarska općina

Karin Donji

Broj katastarske čestice

1483/1, 1483/2, 1483/3, 1484/5, 1483/13, 1484/1 (dio), 1848/175

Status

 

 • Djelomično izgrađeno
 • Izgrađeno
 • Neizgrađeno

Površina zone (ha)
a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)


10 ha

 

Slobodno za prodaju (ha)

        -

Izgrađena površina zone

        -

Dopušteni koeficijent izgradnje

ne smije biti veći od 30 %

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

Ne veći od 0,8

Dopuštena visina gradnje (m)

       -

Cijena zemljišta (kn/m²)  (EUR/m²)

       -

Struktura vlasništva
a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

        

1483/1, 1483/2, 1483/5, 1484/1 (dio), 1848/175
1483/13, 1483/3

Prostorni plan
Glasnik br.

Prostorni plan Grada Benkovca
V. Izmjene i dopune (Službeni glasnik broj 07/19)

Urbanistički plan

Nije propisan

Detaljni plan

Nije propisan

Način ulaska u posjed zemljišta

 

 • Kupnja
 • Pravo građenja
 • Najam

Komunalni doprinos

 • Iznos:
 • Popust:
 • Mogućnost obročnog plaćanja:

Komunalna naknada

 • Iznos za stambene prostore: m² x 1,00 (koef. namjene) x 1,00 (koef. zone) x 6,00 (vrijed. boda) = kn/god.
 • Iznos za poslovne prostore: m² x koeficijent namjene (od 1,00 do 5,00, ovisno o djelatnosti iz NKD-a) x 1,00 (koef. zone) x 6,00 (vrijed. boda) = kn/god.
 • Popust: NE
 • Mogućnost oslobađanja od plaćanja: DA (stambeni prostori) / NE (poslovni prostori)

Vodni doprinos

Pogledati tablicu https://www.voda.hr/sites/default/files/clanak/vd-_tablica_tarifa_-_konacno-od_01.01.2016.pdf

Naknada za uređenje voda

 • Iznos za stambene prostore: m² x 0,20 = kn/mj.
 • Iznos za poslovne prostore: m² x koeficijent prema tarifi (1,05, 0,30 ili 0,20 ovisno o djelatnosti iz NKD-a) =

Namjena
T1 – hotel, T2 – turističko naselje, T3 – kamp

 

T2- Turističko naselje; kapacitet: 500

Komunalna opremljenost područja

 • vodovod
 • odvodnja
 • električna energija
 • plin
 • telekomunikacije

Prometna povezanost

 • cestovni promet
 • željeznički promet
 • pomorski promet

Kategorija cestovne veze

 • državna cesta
 • županijska cesta
 • lokalna cesta
 • nerazvrstana cesta

Strateški položaj
(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Blizina Karinskog mora, udaljenost od Zadra 39 km, udaljenost od Benkovca 16 km, udaljenost od Biograda-Pakoštana 36 km, udaljenost od autoputa
25 km

Fotografija - priloženo

DA

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije

DA

PREUZMITE CIJELU TABLICU