Turističke zone

Svrdlac Ivandići

Općina Posedarje


NAZIV ZONE

Svrdlac Ivandići

Grad/Općina

Posedarje

Kontakt
Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Ana Kajtazi, 023 266 775
ana.kajtazi@opcina-posedarje.hr
Trg Martina Posedarskog 1, 23242 Posedarje

Katastarska općina

Posedarje

Broj katastarske čestice

143/236 k.o. Posedarje

Status

  • Neizgrađeno

Površina zone (ha)
a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

 

        20

Slobodno za prodaju (ha)

        20

Izgrađena površina zone

         0

Dopušteni koeficijent izgradnje

• izgrađenost građevne čestice ne može biti veća od 30 %

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

• koeficijent iskoristivosti građevne čestice ne može biti veći od 0,8

Dopuštena visina gradnje (m)

• max. katnost za hotele Po+S+P+4+Pk
• max. katnost ostalih građevina Po+S+P+2+Pk.

Cijena zemljišta (kn/m²)  (EUR/m²)

    60 EUR/m²

Struktura vlasništva
a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

        
Općina

Prostorni plan
Glasnik br.

("Službeni glasnik Općine Posedarje" broj 03/04, 03/07 , 01/13 i 5/19)

Urbanistički plan
Glasnik br. / Nije propisan / U izradi

 

U izradi

Detaljni plan
Glasnik br. / Nije propisan / U izradi

 

Nije propisan

Način ulaska u posjed zemljišta

 

•           Kupnja
•           Pravo građenja
•           Najam

Komunalni doprinos

  • Iznos:  60 kn/m2
  • Popust: Radi poticanja gospodarskog oporavka Općinsko vijeće Općine Posedarje može na prijedlog Općinskog načelnika u pojedinačnim predmetima, na zahtjev, investitora osloboditi dijela komunalnog doprinosa kao i odobriti obročnu otplatu.

Pravo na djelomično oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa ostvaruju obveznici koji komunalni doprinos plaćaju za objekte proizvodne namjene i komunalni doprinos za takve objekte iznosi 5 kn/m³

  • Mogućnost obročnog plaćanja: Općinski načelnik može na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa odobriti obročno plaćanje najviše na tri jednaka obroka.

Komunalna naknada

  • Iznos: Godišnja komunalna naknada = 0,4 x 1 x 5 x m² x 12
  • Popust: Ne
  • Mogućnost oslobađanja od plaćanja:  Ne

Vodni doprinos

sukladno Pravilniku o obračunu i naplati vodnoga doprinosa

Naknada za uređenje voda

Iznos: 0,2 kn po m²

Namjena
T1 – hotel, T2 – turističko naselje, T3 – kamp

T2 – turističko naselje, kapacitet: 2000

Komunalna opremljenost područja

  • Nije komunalno opremljeno

Prometna povezanost

  • cestovni promet

Kategorija cestovne veze

  • državna cesta

Strateški položaj
(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

 

Udaljenost od Zadra 25 km

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU