Turističke zone

Kamp Soline

Biograd na Moru


NAZIV ZONE

KAMP SOLINE

Grad/Općina

Biograd na Moru

Kontakt
Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Davor Ivanović, tel. 023/383-150 davor.ivanovic@biogradnamoru.hr
Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru

Katastarska općina

k.o. Biograd na Moru

Broj katastarske čestice

* u nastavku navedene čestice

Status

 

 • Djelomično izgrađeno
 • Izgrađeno
 • Neizgrađeno

Površina zone (ha)
a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

 

       a) 15,038 ha

Slobodno za prodaju (ha)

11.305

Izgrađena površina zone

-

Dopušteni koeficijent izgradnje

0,3

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

0,8

Dopuštena visina gradnje (m)

8 m

Cijena zemljišta (kn/m²)  (EUR/m²)

   -

Struktura vlasništva
a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

        
a) Općina/Grad – 4,07 ha (49,28%)
b) RH – n/p
c) Privatno – 7,2305 ha (49,28 %)
d) Ostalo – 0,2085 ha (1,42%)

Prostorni plan
Glasnik br.

Prostorni plan uređenja Grada Biograd na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 09/05, 03/09, 07/11, 10/11, 03/16, 08/16, 11/16 i 12/19)

Urbanistički plan
Glasnik br. / Nije propisan / U izradi

Urbanistički plan uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene (T3) KAMP SOLINE. Službeni glasnik br. 9/13

Detaljni plan
Glasnik br. / Nije propisan / U izradi

 

Nije propisan

Način ulaska u posjed zemljišta

 

 • Kupnja
 • Pravo građenja
 • Najam

Komunalni doprinos

 • Iznos: 93 kn/m³

  Ukoliko investitor gradi građevinu svijetle visine etaže preko 3 metra komunalni doprinos se obračunava u iznosu od 50% odnosno iznosi 46,50 kn/m³ 

 • Za sve ostale gospodarske i javne građevine: jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određena u kunama po m3 građevine svijetle visine etaža do 3 metra određuje se u iznosu od 60,00 kn, dok se za građevine svijetle visine etaže preko 3 metra obračunava u iznosu od 50% , odnosno u iznosu od 30,00 kn.
 • Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik 9/2018)

https://www.biogradnamoru.hr/images/dokumenti/vazniji.akti.grada/Odluka-O-KOMUNALNOM-DOPRINOSU-9-18.pdf

Komunalna naknada

 • Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik 9/2018)

https://www.biogradnamoru.hr/images/dokumenti/vazniji.akti.grada/Odluka-o-komunalnoj-naknadi-9-18.pdf

Vodni doprinos

Pogledati tablicu https://www.voda.hr/sites/default/files/clanak/vd-_tablica_tarifa_-_konacno-od_01.01.2016.pdf

Naknada za uređenje voda

Cijena se obračunava temeljem Uredbe o visini naknade za uređenje voda (Narodne novine, broj 82/2010, 108/2013) https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Namjena
T1 – hotel, T2 – turističko naselje, T3 – kamp

T3 – kamp, kapacitet: 2000

Komunalna opremljenost područja

 • vodovod
 • odvodnja
 • električna energija
 • telekomunikacije

Prometna povezanost

 • cestovni promet
 • željeznički promet
 • pomorski promet

Kategorija cestovne veze

 • državna cesta
 • županijska cesta
 • lokalna cesta
 • nerazvrstana cesta

Strateški položaj
(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Uvala Soline smještena je istočno od središta grada, na cca 1 km udaljenosti. U obalnom pojasu između grada i uvale Soline uređena je plaža, pješačka šetnica i park šuma. Međunarodna zračna luka Zadar Zemunik nalazi se na 20 km udaljenosti, najbliži ulaz na autoput udaljen je 20 km. Sklad-no prethodno navedenom, trase prometnica, stanje izgrađenosti, funkcionalnost i povezanost prometne mreže te blizina gospodarskog središta grada Zadra, predmetna zona ima izu-zetno povoljan prometni položaj, što upućuje na značajni gospodarski potencijal.

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU