Marikultura

MARIKULTURA


Razvedenost obale i čist okoliš čine obalno područje Zadarske županije iznimno pogodnom lokacijom za uzgoj ribe i školjkaša. Obala se sastoji od brojnih tehnološki korisnih i tihih zaljeva, uvala i kanala pogodnih za marikulturu. Klima i oceanografski uvjeti pogoduju brzoj i uspješnoj reprodukciji ribe i školjki.

Temeljem Studije korištenja i zaštite mora i podmorja na području Zadarske županije Prostornim planom Zadarske županije određena su područja lokacija marikulture za svaki trenutno postojeći pojedini vid marikulture tako da se područje županije dijeli u četiri pravilnikom (Pravilnik o kriterijima o pogodnosti dijelova pomorskog dobra za uzgoj riba i drugih morskih organizama, “Narodne novine”, br. 8/99., 59/12.) propisane vrste zona:

zona Z1 – područja određena za marikulturu. Svaka druga djelatnost koja bi se razvijala ne smije biti štetna za uvjete uzgoja ribe i školjkaša (Košara – Žižanj)

zona Z2 – područja u kojima marikultura ima visoki prioritet, ali se dozvoljavaju i druge djelatnosti (uzgoj ribe: Fulija – Kudica, Mrđina – Lamjana, Dugi otok – od rta Gubac do rta Žman, Zverinac, Gira, Iž – Srednji otok, Iž – Vela Sveža, Velo Žalo i Vrgada, Dinjiška – šire područje rta Fortica, Lukar). Na ovim lokacijama dozvoljava se i uzgoj školjkaša u polikulturi s ribom, u skladu s važećim propisima za uzgoj školjkaša. (Uzgoj školjkaša: Novigradsko more – isključujući Karin i uključujući Novsko ždrilo, Velebitski kanal – u području od Modriča do rta Pisak – Seline, uvala Ljubač, SI obala otoka Paga – od Goluberje do Čiker od Srbljine, dijelovi uvale Dinjiška i dijelovi uvale Stara Povljana, područje Pakoštane – Drage, SI od otočića Veliki i Mali Žavinac do kopnene obale)

zona Z3 – područja u kojima se pod određenim uvjetima dozvoljavaju ograničeni oblici marikulture i u kojima ona služi kao dopunski sadržaj drugim dominantnim djelatnostima (Kablin, Dumboka, Olib, Vičija bok – Rava, Velebitski kanal od uvale Šilje Žetarica do rta Kozjača i od Dugog rta do županijske granice).

U zoni Z3 za uzgoj ribe u količini većoj od 100 tona obvezna je izrada Studije utjecaja na okoliš (SUO), a za uzgoj ribe u količini manjoj od 100 tona ako je udaljenost između dva uzgajališta manja od 1 km.

zona Z4 – područja koja nisu pogodna za marikulturu

Uzgoj na otvorenom moru planiran je izvan navedenih zona jugozapadno od vanjskih, pučinskih otoka, na udaljenosti cca 2-3 km od obale. Unutar ZOP-a se ne može planirati uzgoj plave ribe.

Mrijestilišta morskih riba i školjkaša mogu biti locirana bilo gdje na kopnu ili moru i izvan građevinskih područja naselja. Uzgoj na kopnu (mrijestilišta i uzgajališta ribe i drugih morskih i slatkovodnih organizama) moguć je u gospodarskim zonama i zonama određenim za morsku i slatkovodnu akvakulturu.

Lokacijsku dozvolu za pojedino uzgajalište ribe unutar planom utvrđenih zona na pomorskom dobru moguće je ishoditi temeljem prostornog rješenja kojim će se potvrditi usklađenost odabrane lokacije s posebnim propisima koji uređuju kriterije o pogodnosti dijelova pomorskog dobra za uzgoj riba i drugih morskih organizama te posebnim propisima zaštite okoliša i zaštite prirode. Lokacijsku dozvolu za pojedino uzgajalište za uzgoj školjkaša unutar planom utvrđenih zona moguće je ishoditi temeljem prostornog rješenja kojim će se potvrditi usklađenost odabrane lokacije s posebnim propisima koji uređuju sigurnost hrane, standard kakvoće voda, razvrstavanje uzgojnih područja za školjkaše u razrede koji podliježu službenoj kontroli hrane životinjskog podrijetla te posebnim propisima zaštite okoliša i zaštite prirode.

Korištenje pomorskog dobra moguće je institutom koncesija nakon što je utvrđena granica pomorskog dobra i provedena u zemljišnim knjigama. Više o postupku ishođenja koncesije na pomorskom dobru možete pronaći ovdje https://www.zadarska-zupanija.hr/more-more-i-turizam/koncesije

Karta zona Interaktivna karta