Sv. Petar na Moru

Sv. Filip i Jakov


NAZIV LUKE

Luka nautičkog turizma Sveti Petar na Moru

Grad/Općina

Općina Sveti Filip i Jakov

Kontakt
Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Jure Jelenić, 023/389-804
jure.jelenic@opcina-svfilipjakov.hr
Obala kralja Tomislava 16
23207 Sveti Filip i Jakov

Vrsta luke nautičkog turizma

1. Sidrište
2. Privezište
3. Odlagalište plovnih objekata
4. Suha marina
5. Marina

Površina akvatorija - izmjerena vodna površina omeđena rubnim građevinama (lukobranima ili gatovima) koja uključuje površine gatova i pontona

5,81 ha

Površina teritorija - izmjerena površina svih kopnenih dijelova (površina suhog veza, parkirališta, zgrada, servisa)

 

3,36 ha

Ukupna površina

9,17 ha

Broj vezova

160

Broj mjesta za smještaj plovila na kopnu (suhi vez)

56

Prostorni plan uređenja (Glasnik br.)

„Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/02, 3/06, 3/15, 2/17, 13/18, 10/19

Urbanistički plan uređenja (Glasnik br.)

„Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 13/18

Studija utjecaja na okoliš

NE

Fotografija

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU