Sidrište Široka, otok Ist

Zadar


NAZIV LUKE

Sidrište Široka, otok Ist

Grad/Općina

Grad Zadar

Kontakt
Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Zadarska županija
Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet

Vrsta luke nautičkog turizma

1. Sidrište
2. Privezište
3. Odlagalište plovnih objekata
4. Suha marina
5. Marina

Površina akvatorija - izmjerena vodna površina omeđena rubnim građevinama (lukobranima ili gatovima) koja uključuje površine gatova i pontona

54.000 m2

Površina teritorija - izmjerena površina svih kopnenih dijelova (površina suhog veza, parkirališta, zgrada, servisa)

-

Ukupna površina

54.000 m2

Broj vezova

60

Broj mjesta za smještaj plovila na kopnu (suhi vez)

-

Prostorni plan uređenja (Glasnik br.)

Prostorni plan uređenja Grada Zadra (GGZ 4/04, 3/08, 16/11, 2/16, 13/16, 14/19)

Urbanistički plan uređenja (Glasnik br.)

-

Detaljni plan uređenja (Glasnik br.)

-

Studija utjecaja na okoliš

NE

Fotografija

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU