Sidrište Čuna

Sali


NAZIV LUKE

Uvala Čuna – naselje Veli rat

Grad/Općina

Općina Sali

Kontakt
Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

opcina@opcina-sali.hr
tel. 023/377 042

Vrsta luke nautičkog turizma

1. Sidrište
2. Privezište
3. Odlagalište plovnih objekata
4. Suha marina
5. Marina

Površina akvatorija - izmjerena vodna površina omeđena rubnim građevinama (lukobranima ili gatovima) koja uključuje površine gatova i pontona

/

Površina teritorija - izmjerena površina svih kopnenih dijelova (površina suhog veza, parkirališta, zgrada, servisa)

/

Ukupna površina

/

Broj vezova

< 100

Broj mjesta za smještaj plovila na kopnu (suhi vez)

/

Prostorni plan uređenja (Glasnik br.)

"Službeni glasnik Zadarske županije" br. 23/08, 10/12 i "Službeni glasnik Općine Sali" br. 05/16

Urbanistički plan uređenja (Glasnik br.)

/

Studija utjecaja na okoliš

NE

Fotografija

DA

PREUZMITE CIJELU TABLICU