Privezište u funkciji TN Zaton

Nin


NAZIV LUKE

Privezište u funkciji – TN Zaton

Grad/Općina

Grad Nin

Kontakt
Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Borjan Andrija Peša, 023/264 854
pesa.komunalno@grad-nin.hr
Višeslavov trg 1, 23232 Nin

Vrsta luke nautičkog turizma

1. Sidrište
2. Privezište
3. Odlagalište plovnih objekata
4. Suha marina
5. Marina

Površina akvatorija - izmjerena vodna površina omeđena rubnim građevinama (lukobranima ili gatovima) koja uključuje površine gatova i pontona

2240 m²

Površina teritorija - izmjerena površina svih kopnenih dijelova (površina suhog veza, parkirališta, zgrada, servisa)

cca 1500 m²

Ukupna površina

cca 3740 m²

Broj vezova

do 200

Broj mjesta za smještaj plovila na kopnu (suhi vez)

/

Prostorni plan uređenja (Glasnik br.)

Službeni glasnik 08/18

Urbanistički plan uređenja (Glasnik br.)

UPU TN ZATON – Službeni glasnik 02/19

Studija utjecaja na okoliš

NE

Fotografija

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU