Marina Tkon

Tkon


NAZIV LUKE

Luka nautičkog turizma Tkon

Grad/Općina

Općina Tkon

Kontakt
Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Anđelo Palaškov, načelnik
023/285 295
andjelo@tkon.hr
Mulina 7, 23212 Tkon

Vrsta luke nautičkog turizma

1. Sidrište
2. Privezište
3. Odlagalište plovnih objekata
4. Suha marina
5. Marina

Površina akvatorija - izmjerena vodna površina omeđena rubnim građevinama (lukobranima ili gatovima) koja uključuje površine gatova i pontona

0,9 ha

Površina teritorija - izmjerena površina svih kopnenih dijelova (površina suhog veza, parkirališta, zgrada, servisa)

0,2 ha

Ukupna površina

1,1 ha

Broj vezova

199

Broj mjesta za smještaj plovila na kopnu (suhi vez)

/

Prostorni plan uređenja (Glasnik br.)

„Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 6/2006, 11/2010, 23/2015, 12/2020

Urbanistički plan uređenja (Glasnik br.)

-

Studija utjecaja na okoliš

-

Fotografija

DA

PREUZMITE CIJELU TABLICU