Marina Povljana

Povljana


NAZIV LUKE

Povljana - luka nautičkog turizma, luka otvorena za javni promet

Grad/Općina

Povljana

Kontakt
Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Ivica Pogorilić, 091 3828 012,
nacelnik@povljana.hr
A. Starčevića 1, Povljana

Vrsta luke nautičkog turizma

1. Sidrište
2. Privezište
3. Odlagalište plovnih objekata
4. Suha marina
5. Marina

Površina akvatorija - izmjerena vodna površina omeđena rubnim građevinama (lukobranima ili gatovima) koja uključuje površine gatova i pontona

 

59.443,44 m²

Površina teritorija - izmjerena površina svih kopnenih dijelova (površina suhog veza, parkirališta, zgrada, servisa)

 

28.128 m²

Ukupna površina

87.661,44 m²

Broj vezova

200

Broj mjesta za smještaj plovila na kopnu (suhi vez)

30

Prostorni plan uređenja (Glasnik br.)

16/07, 01/09

Urbanistički plan uređenja (Glasnik br.)

12/05

Detaljni plan uređenja (Glasnik br.)

10/03

Studija utjecaja na okoliš

DA

Fotografija

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU