Marina Posedarje

Posedarje


NAZIV LUKE

Morska luka Posedarje

Grad/Općina

Posedarje

Kontakt
Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Nikolina Šimurina
Trg Martina Posedarskog 1
23242 Posedarje
nikolina.simurina@opcina-posedarje.hr
023/266-180

Vrsta luke nautičkog turizma

1. Sidrište
2. Privezište
3. Odlagalište plovnih objekata
4. Suha marina
5. Marina

Površina akvatorija - izmjerena vodna površina omeđena rubnim građevinama (lukobranima ili gatovima) koja uključuje površine gatova i pontona

8557 m²

Površina teritorija - izmjerena površina svih kopnenih dijelova (površina suhog veza, parkirališta, zgrada, servisa)

 

480 m²

Ukupna površina

9037 m²

Broj vezova

<300

Broj mjesta za smještaj plovila na kopnu (suhi vez)

/

Prostorni plan uređenja (Glasnik br.)

„Službeni glasnik Općine Posedarje“ br. 05/19

Urbanistički plan uređenja
(Glasnik br.)

/

Studija utjecaja na okoliš

NE

Fotografija

DA

PREUZMITE CIJELU TABLICU