Marina Pašman

Pašman


NAZIV LUKE

LUKA NAUTIČKOG TURIZMA PAŠMAN

Grad/Općina

PAŠMAN

Kontakt
Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Ana Benić, 023/260-260
procelnik@opcinapasman.hr

Vrsta luke nautičkog turizma

1. Sidrište
2. Privezište
3. Odlagalište plovnih objekata
4. Suha marina
5. Marina

Površina akvatorija - izmjerena vodna površina omeđena rubnim građevinama (lukobranima ili gatovima) koja uključuje površine gatova i pontona

 

51 000 m² morskog dijela luke nautičkog turizma

Površina teritorija - izmjerena površina svih kopnenih dijelova (površina suhog veza, parkirališta, zgrada, servisa)

 

13 760 m² kopnenog dijela luke nautičkog turizma

Ukupna površina

64 760 m²

Broj vezova

199

Broj mjesta za smještaj plovila na kopnu (suhi vez)

34 suha veza

Prostorni plan uređenja (Glasnik br.)

PP Općine Pašman (Službeni glasnik Općine Pašman 1/20 i 2/20 – pročišćeni tekst)

Urbanistički plan uređenja (Glasnik br.)

UPU (Službeni glasnik Općine Pašman 2/16 i 3/17)

Studija utjecaja na okoliš

DA

Fotografija

DA

PREUZMITE CIJELU TABLICU