Marina Kanalić Veli rat

Sali


NAZIV LUKE

VELI RAT – uvala Kanalić

Grad/Općina

Općina Sali

Kontakt
Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

opcina@opcina-sali.hr
tel. 023/377 042

Vrsta luke nautičkog turizma

1. Sidrište
2. Privezište
3. Odlagalište plovnih objekata
4. Suha marina
5. Marina

Površina akvatorija - izmjerena vodna površina omeđena rubnim građevinama (lukobranima ili gatovima) koja uključuje površine gatova i pontona

43 385 m²

Površina teritorija - izmjerena površina svih kopnenih dijelova (površina suhog veza, parkirališta, zgrada, servisa)

7800 m², nije planiran suhi vez ni popravak niti gradnja plovila

Ukupna površina

51 185 m²

Broj vezova

< 200

Broj mjesta za smještaj plovila na kopnu (suhi vez)

/

Prostorni plan uređenja (Glasnik br.)

"Službeni glasnik Zadarske županije" br. 23/08, 10/12 i "Službeni glasnik Općine Sali" br. 05/16

Urbanistički plan uređenja (Glasnik br.)

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Marine Veli Rat (“Službeni glasnik Općine Sali"
br. 09/18).

Studija utjecaja na okoliš

NE

Fotografija

DA

PREUZMITE CIJELU TABLICU