Luka Dugovača Drage

Pakoštane


NAZIV LUKE

Luka nautičkog turizma Dugovača Drage

Grad/Općina

Pakoštane

Kontakt
Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Slavo Stojanov, tel. 023/381 060 gospodarstvo@opcina-pakostane.hr
Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane

Vrsta luke nautičkog turizma

1. Sidrište
2. Privezište
3. Odlagalište plovnih objekata
4. Suha marina
5. Marina

Površina akvatorija - izmjerena vodna površina omeđena rubnim građevinama (lukobranima ili gatovima) koja uključuje površine gatova i pontona

62.073 m²

Površina teritorija - izmjerena površina svih kopnenih dijelova (površina suhog veza, parkirališta, zgrada, servisa)

2.443 m²

Ukupna površina

64.516 m²

Broj vezova

199

Broj mjesta za smještaj plovila na kopnu (suhi vez)

0

Prostorni plan uređenja (Glasnik br.)

PPUO Pakoštane

Urbanistički plan uređenja (Glasnik br.)

UPU Malenica Drage

Studija utjecaja na okoliš

DA

Fotografija

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU